De licentie overeenkomst

In deze licentieovereenkomst lees je alles over de software en de gebruiksrechten die je als aangesloten organisatie hebt. De hiernavolgende artikelen waarborgen de rechten en plichten die WeTicket en de organisatie ten opzichte van elkaar hebben met betrekking tot de licentie. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden en ons privacy statement van toepassing. 

1. Overwegingen overeenkomst 
2. Definities 
3. Voorwerp van de overeenkomst 
4. Duur en beëindiging van de overeenkomst 
5. Vergoeding en betaling 
6. Oplevering 
7. Garantie 
8. Overdracht
9. Intellectuele eigendomsrechten 
10. Onderhoud 
11. Aansprakelijkheid 
12. Geheimhouding 
13. Algemene voorwaarden 
14. Slotbepalingen 

1. Overwegingen overeenkomst

Bij het sluiten van deze licentieovereenkomst hebben partijen overwogen dat: 

1. Licentienemer aan Licentiegever heeft verzocht voor de levering van een Tijdelijke Licentie op de programmatuur/SaaS-dienst voor de koop en verkoop van tickets/toegangsbewijzen (hierna: WeTicket);
2. Licentienemer wenst dergelijke tickets/toegangsbewijzen te verkopen aan een eindgebruiker (zijnde een consument of een bedrijf);
3.Licentiegever verstrekt aan Licentienemer toegang tot een "Management Portal". Hierop kan Licentienemer instellingen/informatie aanpassen/invoeren, waarna een "branded verkoop pagina" wordt aangemaakt (hierna: Branded Page);
4. Eindgebruikers kopen tickets/toegangsbewijzen middels de Branded Page van Licentienemer;
5. Licentiegever aan Licentienemer een aanbod heeft uitgebracht;
6. Licentiegever rechthebbende/eigenaar en ontwikkelaar is van de Branded Page en WeTicket;
7. Licentienemer de Tijdelijke Licentie op de Branded Page daadwerkelijk wenst te verwerven;
8. Partijen gemaakte afspraken schriftelijk wensen vast te leggen in deze Overeenkomst, inclusief de bijlagen.

2. Definities

In deze Licentieovereenkomst  worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

1. Gebruiker: de natuurlijke persoon, zijnde afnemer van Licentienemer die de Branded Page gebruikt om tickets/toegangsbewijzen te kopen, ook wel de eindgebruiker of de consument.
2. Overeenkomst: deze Overeenkomst inclusief Bijlagen.
3. Licentievergoeding: de vergoeding die Licentienemer voor het tijdelijk gebruik van de Branded Page aan Licentiegever moet voldoen zoals nader gespecificeerd onder het kopjes ‘tarieven’ op de website en in de maandelijkse factuur. Deze vergoeding dient  in delen (d.w.z. maandelijks) te worden afgedragen.
4. Fout: een gebrek in de Branded Page dat ertoe leidt dat de Branded Page niet functioneert overeenkomstig de Specificaties of het anderszins niet voldoen van de Branded Page aan de Overeenkomst.
5. Nieuwe versie: een opvolgende versie van de Branded Page met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.
6. Onderhoud: het installeren van Update(s) en/of Upgrade(s) alsmede het uitvoeren van controles en verrichten van aanpassingen op het functioneren van de Branded Page.
7. Tijdelijke Licentie: in tijdsduur beperkte, niet-exclusieve rechten om de Branded Page te mogen gebruiken. Deze gebruiksrechten worden tegen betaling van een periodiek bedrag verleend door de Licentiegever aan de Licentienemer.
8. Update(s)/upgrade(s): een Nieuwe versie van de Branded Page, waarin tot dan toe bekende fouten zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit(en) heeft plaatsgevonden.

3. Voorwerp van de overeenkomst

1. Licentiegever verleent bij deze overeenkomst aan Licentienemer de Tijdelijke Licentie met betrekking tot het gebruik van de Branded Page en de tool om de Branded Page naar stijl en wens te genereren, namelijk de "Management Portal". Licentienemer accepteert bij deze Overeenkomst de Tijdelijke Licentie van Licentiegever. Licentienemer is op basis van de Tijdelijke Licentie gerechtigd de Branded Page en de Management Portal te gebruiken conform de voorwaarden zoals gespecificeerd in de overeenkomst van opdracht. Licentienemer is tevens verplicht zich te houden aan de (gebruiks)voorwaarden van WeTicket.
2. Licentienemer heeft het recht om al haar klanten c.q. bezoekers van haar website (met een communicatieve/auditieve beperking) gebruik te laten maken van de Branded Page zonder maximale gebruikers.
3. Licentiegever stelt Licentienemer uiterlijk na het aanmaken van een account op de website ticketinnovationhub.nl het gebruik op de Branded Page ter beschikking, hetgeen in de praktijk betekent dat de Branded Page wordt namelijk automatisch gegenereerd op het moment dat een account wordt aangemaakt. 
4. Indien Licentiegever een Nieuwe Versie c.q. Upgrade/Update uitbrengt, kan zij deze ook aan Licentienemer aanbieden. De bepalingen van deze Overeenkomst zijn in dergelijke gevallen ook op die Nieuwe Versie van toepassing, tenzij anders overeengekomen. 

4.  Duur en beëindiging van de overeenkomst

1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop het account door Licentienemer op de website https://ticketinnovationhub.nl wordt aangemaakt en wordt aangegaan voor de duur dat het account geactiveerd blijft. 
2. Opzegging is mogelijk zonder inachtneming van een opzegtermijn.
3. Indien de Overeenkomst om welke reden ook eindigt, verplicht Licentienemer zich het gebruik van de Branded Page per ommegaande te staken en (alle kopieën van) de Branded Page en/of bijbehorende downloads of andere documentatie onverwijld aan Licentiegever te retourneren en/of te verwijderen van haar systemen. Licentiegever is te allen tijde gerechtigd de Branded Page te stoppen en/of blokkeren na het eindigen van de Overeenkomst.

5.  Vergoeding en betaling

1. De vergoeding aan Licentiegever voor het gebruik van de Branded Page is verschuldigd vanaf het moment dat Licentienemer middels gebruikmaking van de Branded Page tickets/toegangsbewijzen verkoopt aan Gebruiker(s). Vergoeding aan Licentiegever bestaat uit een "fee per ticket". Deze fee per ticket dient toe te komen aan WeTicket. Eventueel bijkomende payment provider kosten en bijkomende/overige kosten komen voor rekening van Licentienemer. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en eventuele andere belastingheffingen. 
2. De vergoeding ziet op het gebruik door een onbeperkt aantal gebruikers.
3. Standaard geld er geen minimum afname. In sommige gevallen wordt er een minimum afname gerekend. Indien Licentienemer deze afname niet haalt, dient Licentienemer alsnog een vergoeding aan Licentiegever te voldoen alsof zij wel de minimum afname van 250 tickets/toegangsbewijzen per maand heeft behaald.

6.  Oplevering

1. de Branded Page zal worden opgeleverd “as is”.

7.  Garantie

1. Licentiegever garandeert dat de Branded Page bij oplevering zal functioneren conform de specificaties zoals is overeengekomen.2. Licentienemer heeft recht op kosteloos herstel van Fouten die direct doch binnen 24 uur na oplevering blijken, tenzij desbetreffende Fouten zijn ontstaan door foutherstel, onderhoud of wijzigingen uitgevoerd door of namens Licentienemer. In de gevallen die buiten de oplevering vallen, verplicht Licentiegever zich tot herstel in het kader van het overeengekomen Onderhoud, al dan niet tegen een daartoe geldelijke vergoeding. Herstel kan ook plaatsvinden door middel van door Licentiegever geboden Upgrades en/of Updates. 3. De garantie in artikel 6.1 vervalt indien en voor zover Licentiegever aantoont dat desbetreffende Fouten zijn ontstaan door foutherstel, onderhoud of wijzigingen uitgevoerd door of namens Licentienemer.

8.  Overdracht

Het is Licentienemer niet toegestaan de rechten en plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever.

9.  Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten ten aanzien van de Branded Page en alle aanverwante service in de breedste zin des woords, berusten uitsluitend bij Licentiegever, of de betreffende (toeleverancier en worden niet aan Licentienemer overgedragen. 
2. Het is Licentienemer verboden om buiten de reikwijdte van de Overeenkomst, de Branded Page te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever. Het is Licentienemer verboden om de Branded Page anders te gebruiken dan overeengekomen in deze Overeenkomst.
3. Elke inbreuk die Licentienemer maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Licentiegever met betrekking tot de Branded Page wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van ten minste € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Licentiegever onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt. Licentienemer is hierbij verantwoordelijk voor het betalen van de boete door overtreding van een derde.

10.  Onderhoud

1. Licentiegever is gerechtigd om onderhoud aan de Branded Page te verrichten. Dit kan tot gevolg hebben dat de Branded Page tijdelijk niet of minder beschikbaar is. Licentiegever is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het onderhoud. Natuurlijk draagt WeTicket er zorg voor om onbeschikbaarheid van de Branded Page ten gevolge van onderhoud zo veel mogelijk te minimaliseren. 

11. Aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Licentiegever, is Licentiegever uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Licentienemer Licentiegever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Licentiegever deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Licentiegever in staat is om adequaat te reageren.  
2. Indien het verrichten van diensten door Licentiegever leidt tot aansprakelijkheid van Licentiegever, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 6 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede kosten van noodvoorzieningen.
3. Licentiegever is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Licentiegever geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade.
4. Licentiegever is niet aansprakelijk voor de schade indien zij kan aantonen dat zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit in geval van verwerking van persoonsgegevens door Licentienemer.

12. Geheimhouding

1. Licentiegever en Licentienemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.2. De geheimhoudingsverplichting leggen Licentiegever en Licentienemer ook de door hen in te schakelen derden op. Licentienemer is in verband met de geheimhouding volledig aansprakelijk voor openbaarmaking van alle gegevens door de gebruikers.

13.  Algemene voorwaarden

Uitsluitend de algemene voorwaarden van Licentiegever zijn van toepassing op deze Overeenkomst.

14.  Slotbepalingen

1. Alle in deze overeenkomst genoemde artikelen omtrent de intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, geheimhouding en geschillenbeslechting blijven van toepassing na beëindiging van de Overeenkomst, tenzij de aard van de artikelen zich hiertegen verzet. 2. Indien één van de clausules van deze Overeenkomst deels of geheel nietig is, blijven alle andere bepalingen van toepassing, tenzij het bepaalde in artikel 3:41 BW met betrekking tot de onverbrekelijkheid van toepassing is. Een mogelijk nietige clausule zal conform artikel 3:42 BW worden aangepast. Partijen verplichten zich ertoe om in onderling overleg de nietige clausule te vervangen door een clausule die de economische intentie van de vernietigde clausule zo sterk mogelijk benadert. 3. Indien in het kader van de dienstverlening sprake is van de verwerking van persoonsgegevens, en daarbij een verwerkersrelatie ontstaat tussen partijen, zullen partijen een schriftelijke verwerkersovereenkomst sluiten in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze zal als een bijlage worden toegevoegd. Licentiegever treedt hierbij op als Verwerker in de zin van artikel 4 van de AVG. Licentienemer is hierbij verwerkingsverantwoordelijke.4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 5. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van deze Overeenkomst tussen Licentiegever en Licentienemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 10 augustus 2020.

Heb je een vraag?

Ons team staat klaar om jou vragen te beantwoorden.

Neem contact op