Hoe gaan we om met jou privacy?

Als ticket service verwerkt WeTicket een grote hoeveelheid gegevens van de bij ons aangesloten organisaties en hun bezoekers. Onze klanten en bezoekers zijn van onschatbare waarde voor WeTicket. Bij WeTicket waarborgen wij de privacy van al onze gebruikers, en zetten wij ons optimaal in voor een  zorgvuldige en veilige verwerking van hun gegevens.

1. Wat is WeTicket?
2. Hoe kan ik de WeTicket bereiken?
3. Welke persoonsgegevens worden door de WeTicket verwerkt?
4. Waarom verwerkt WeTicket uw persoonsgegevens?
5. Grondslag verwerking
6. Geautomatiseerde besluitvorming
7. Hoe lang bewaart WeTicket uw gegevens?
8. Deelt WeTicket mijn gegevens met derden?
9. Hoe beveiligt WeTicket uw gegevens?
10. Maakt WeTicket gebruik van cookies?
11. Uw rechten
12. Wat kan ik  doen als ik een klacht heb?
13. Kan het privacy statement worden gewijzigd?
14. Voorbehoud website

1. Wat is de WeTicket?

WeTicket helpt organisaties met het succesvol verkopen van online tickets en het trekken van extra bezoekers. WeTicket heeft diverse tools ontwikkeld, zoals de branded ticket page. Via de branded ticket pagina kunnen bezoekers tickets bestellen. De branded ticket pagina kan worden ingericht  naar wens van de organisatie en kan op iedere website  worden geïmplementeerd. U kunt dus in aanraking komen met WeTicket als u als organisatie gebruik wenst te maken van de dienst of als u als bezoeker een online ticket koopt bij een van onze aangesloten organisaties. 

2. Hoe kan ik de WeTicket bereiken?

Bij WeTicket staan we graag voor je klaar. Op onze contact pagina treft u de verschillende contactmogelijkheden. 

3. Welke persoonsgegevens worden door de WeTicket verwerkt?

WeTicket verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van de WeTicket en/of omdat u deze gegevens zelf aan WeTicket verstrekt.

Als u als bezoeker gebruikmaakt van de dienstverlening van WeTicket, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- Contact- en NAW-gegevens;
- Financiële gegevens;
- IP-adressen;
- Internetbrowser en apparaat type;
- Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Als u als organisator gebruikmaakt van de dienstverlening van WeTicket, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- Contact- en NAW-gegevens;
- IP-adres;
- internetbrowser en apparaat type;
- Financiële gegevens;
- Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

4. Waarom verwerkt WeTicket uw persoonsgegevens?

WeTicket verwerkt uitsluitend gegevens die WeTicket noodzakelijk acht voor een correcte uitvoering van onze diensten. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die WeTicket  biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien u als organisatie gebruik maakt van WeTicket worden uw gegevens verwerkt om:

- Contact met u op te nemen over de door u afgenomen diensten en de implementatie daarvan;
- Informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst te kunnen toesturen;
- Onze diensten correct te kunnen uitvoeren;
- Onze dienstverlening te verbeteren;
- Aangesloten organisaties te voorzien van bruikbare geanonimiseerde gegevens;
- Betalingen te kunnen verwerken;De wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
- Het doen van marketing en communicatie uitingen;
- Verbeteren van onze diensten door middel van het analyseren van bezoekersgedrag;
- Contact met u op te nemen over eventuele (systeem)updates; 
- U op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen WeTicket; 
- Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

5. Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de volgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van WeTicket worden persoonsgegevens verwerkt. WeTicket verwerkt uitsluitend gegevens die WeTicket noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van onze website indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

WeTicket kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming. Voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering en voortzetting van de overeenkomst. U behoudt te allen tijde het recht op menselijke tussenkomst en om bezwaar tegen de automatische besluitvorming aan te tekenen.

7. Hoe lang bewaart WeTicket uw gegevens?

De door WeTicket verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform de eisen die de wet daar op dat moment aan stelt. De verkregen persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

8. Deelt WeTicket mijn gegevens met derden?

WeTicket deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen (persoons)gegevens verkocht. Op WeTicket  kan een wettelijke verplichting rusten om (persoons)gegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, wordt daarvoor een verwerkersovereenkomst gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

- De Boekhouder: De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
- Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
- De websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

9. Hoe beveiligt WeTicket uw gegevens?

De bescherming van uw gegevens is voor WeTicket van groot belang. WeTicket heeft verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw data te beschermen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zo gebruiken we onder andere versleutelde verbinding, technieken als firewalls, sterke authenticatie van gebruikers, toegangssleutels van externe api's worden versleuteld opgeslagen, monitoring en alerting. Bij ons worden geen betalingsgegevens van personen opgeslagen. Alleen een referentie naar de betaling die bij Mollie payments wordt opgeslagen.

10. Maakt WeTicket gebruik van cookies?

WeTicket maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. Daarom hoeft er geen toestemming gevraagd en verleend te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browser instellingen opgeslagen zodat u onze website gemakkelijk terug kunt vinden. 

Op de website van WeTicket worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.  

Mogelijk maken organisaties zelf wel gebruik van (marketing) cookies. Voor het gebruik van en het mogelijk toestemming vragen voor marketing cookies zijn organisaties zelf verantwoordelijk. 

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op het apparaat waarmee u de website bezoekt, kunt u uw browser instellingen aanpassen. Indien u hier niet mee wenst in te stemmen, kan dit gevolgen hebben voor de optimale werking van de website. Het is daarnaast ook mogelijk om op een later moment de geplaatste cookie te verwijderen.

11. Uw rechten

Als betrokkene heeft u in ieder geval de volgende rechten:

1. Recht op inzage;
U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw (persoons)gegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

2. Recht op rectificatie;
U heeft het recht op rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens. 

3. Recht op gegevenswissing.
Indien betrokkene WeTicket verzoekt zijn (persoons)gegevens te wissen, dient dit zonder onredelijke vertraging te geschieden. 

4. Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw (persoons)gegevens. Neem hiervoor contact op met WeTicket.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om, op verzoek, de hem betreffende (persoons)gegevens die door hem zijn verstrekt  aan WeTicket, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan WeTicket over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

6. Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende (persoons)gegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. WeTicket staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene. Van dwingende, gerechtvaardigde gronden voor verwerking is in ieder geval sprake wanneer deze verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

12. Wat kan ik  doen als ik een klacht heb?

Heeft u een klacht over de wijze waarop WeTicket  met uw (persoons)gegevens omgaat of wenst u een van bovengenoemde rechten uit te oefenen? Dan kunt u te allen tijde contact opnemen door te mailen naar info@weticket.com. WeTicket zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. Hiervoor kunt u contact opnemen via deze link

13. Kan het privacy statement worden gewijzigd?

WeTicket  kan ten allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Indien het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

14. Voorbehoud website

De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. WeTicket behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar websites te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. WeTicket  aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan onze website zijn verbonden. 
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 10 augustus 2020.

Heb je een vraag?

Neem contact op