Onze algemene voorwaarden

WeTicket B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78561183 en is gevestigd aan Gerard Doustraat 131 3, 1073VT te Amsterdam.

Artikel 1: Definities 
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Het aanbod 
Artikel 4: totstandkoming van de overeenkomst 
Artikel 5: Duur van de overeenkomst 
Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst 
Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever 
Artikel 8: Ontwikkeling programmatuur 
Artikel 9: (Op)levering
Artikel 10. Risico overgang 
Artikel 11: Garanties 
Artikel 12: Gebruik en onderhoud programmatuur
Artikel 13: Beschikbaarheid van de diensten 
Artikel 14: Notice en takedown 
Artikel 15: Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 
Artikel 16: Prijzen en betaling 
Artikel 17: Rapportage 
Artikel 18: Incassobeleid Artikel
19: Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 
Artikel 20: Opschorting 
Artikel 21: Overmacht 
Artikel 22: Beperking van aansprakelijkheid 
Artikel 23: Geheimhouding 
Artikel 24: Intellectuele eigendomsrechten 
Artikel 25: Vrijwaring en juistheid van informatie 
Artikel 26: Klachten
Artikel 27: Toepasselijk recht 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het verrichten van diensten door WeTicket. 
3. Account: op de website kan opdrachtgever een account aanmaken, waarmee opdrachtgever een samenwerking aangaat met WeTicket. 
4. Organisator: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
5. Bezoeker: koper van het ticket en eindgebruiker van de SaaS-Dienst.
6. Branded Page: de koop en verkoop van een ticket verloopt via de Branded Page.
7. Diensten: de diensten die WeTicket aanbiedt is een SaaS-oplossing voor het verkopen van tickets middels een Branded verkoop-Page.
8. Dienstverlener: J. van der Pluijm h.o.d.n. WeTicket, gevestigd in Nederland en diensten aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: WeTicket. 
9. Opdrachtgever: De Organisator die  WeTicket heeft aangesteld, projecten aan WeTicket heeft verleend voor Diensten die door WeTicket worden uitgevoerd, of waaraan WeTicket een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
10. Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen opdrachtgever en WeTicket, alsmede voorstellen van WeTicket voor diensten die door WeTicket aan opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door WeTicket waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
11. Programmatuur: alle door WeTicket ontwikkelde en aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur en/of Website.
12. SaaS-dienst: het op afstand beschikbaar stellen en houden van de Website zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager wordt verstrekt 
13. Ticket: Toegangsbewijs en alle aanverwante producten, zoals een up-sale, add-on of donatie. Aanschaf van het Ticket brengt een overeenkomst tot stand tussen de bezoeker en organisator. WeTicket is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst tussen bezoeker en organisator.
14. Website: weticket.com en alle aanverwante domeinnamen.

Artikel 2  Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WeTicket, elke overeenkomst tussen WeTicket en opdrachtgever en op elke dienst die door WeTicket wordt aangeboden. 
2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. 
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met WeTicket is overeengekomen. De voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing. 
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van opdrachtgever. 
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden. 
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is bij deze uitgesloten. 
8. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen kunnen niet door opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij WeTicket uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan opdrachtgever. Het staat WeTicket vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden. 
9. WeTicket behoudt de mogelijkheid op geheel of ten deze nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het aanbod 

1. Alle door WeTicket gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt. 
2. WeTicket is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft WeTicket het recht een overeenkomst met een potentiële opdrachtgever te weigeren. 
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen WeTicket niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn. 
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Levertijden en termijnen in het aanbod van WeTicket zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht WeTicket niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. overeenkomst van WeTicket heeft aanvaard door op elektronische wijze  de voorgestelde overeenkomst te aanvaarden, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het aanbod per e-mail dan wel op een andere alternatieve elektronische wijze aanbod en aanvaarding is geschiedt.
2. WeTicket is niet gehouden aan een aanbod indien opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Elke overeenkomst die met WeTicket wordt aangegaan of een project dat door opdrachtgever aan WeTicket wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met WeTicket is verbonden.
4. Indien opdrachtgever een reeds bevestigde overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij opdrachtgever.
5. Het herroepingsrecht van opdrachtgevers uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
6. Indien de overeenkomst door meerdere opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de overeenkomst 

1. Indien en voor zover tussen opdrachtgever en WeTicket een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst gekoppeld aan het account van opdrachtgever, en zolang het account van opdrachtgever actief is en niet gedeactiveerd, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. 
2. Opdrachtgever kan de overeenkomst per direct opzeggen, zonder daarbij een opzegtermijn in acht te moeten nemen. Betalingsverplichtingen zijdens Opdrachtgever blijven intact voor zover Tickets reeds zijn verkocht tot het moment van het deactiveren van het account van Opdrachtgever. Opzegging dient schriftelijk dan wel elektronisch en ondubbelzinnig te geschieden. 
3. Zowel opdrachtgever als WeTicket kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van opdrachtgever. 
4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van opdrachtgever onverlet indien WeTicket ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. 
5. Zowel Opdrachtgever als WeTicket kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is WeTicket nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 
6. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling. 

Artikel 6   Uitvoering van de Overeenkomst 

1. WeTicket zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, nu het hier een inspanningsverbintenis betreft.  
2. Bij de uitvoering van de Diensten is WeTicket niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor WeTicket, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. 
3. WeTicket is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
4. Indien WeTicket op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever. 
5. Indien sprake is van wijzigingen, kan WeTicket de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de programmatuur. Nimmer is WeTicket gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen. 
6. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan opdrachtgever.
7. WeTicket is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur. 
8. Indien WeTicket op grond van de overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal WeTicket conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieve verplichtingen. 
9. WeTicket zal de Branded Pages en verstrekte informatie en gegevens bewaren zolang WeTicket diensten voor opdrachtgever verricht. WeTicket is gerechtigd na beëindiging van de overeenkomst de Branded Page en verstrekte informatie en gegevens te verwijderen. Indien opdrachtgever na beëindiging van de overeenkomst  vervolgopdrachten geeft, is WeTicket gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van informatie, gegevens en de Branded Page.

Artikel 7   Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door WeTicket verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat WeTicket niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. WeTicket is niet verplicht om de juistheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is WeTicket verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door WeTicket voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst.
3. WeTicket kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is WeTicket gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade. 
4. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte hardware.

Artikel 8   Ontwikkeling Programmatuur

1. WeTicket kan een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Programmatuur.
3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Programmatuur vast. De Branded Page wordt enkel en alleen op basis van deze overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
4. WeTicket is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 
5. De door WeTicket ontwikkelde website is opgeleverd wanneer opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een langere termijn is overeengekomen. Hiertoe kan opdrachtgever de afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Elk akkoord of afspraak tussen partijen kan op een alternatieve digitale wijze geschieden.
6. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze gebreken moeten schriftelijk gemeld worden aan WeTicket. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van WeTicket, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan WeTicket zijn toe te rekenen. De herstelperiode betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of zijn bevestigd door WeTicket. Indien er sprake is van gecompliceerdere gebreken die vragen om een langere hersteltermijn, kan deze termijn door WeTicket worden verlengd. WeTicket stelt in dat geval opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de in acht te nemen langere hersteltermijn. 
7. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, welke niet eerder zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op revisierondes indien dit schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen. Indien dit met opdrachtgever is overeengekomen, heeft opdrachtgever mogelijk slechts recht op een beperkt aantal revisierondes, welke in overleg vastgesteld worden in de overeenkomst (hetgeen digitaal kan geschieden). 
8. Opdrachtgever is op eerste verzoek van WeTicket verplicht om door WeTicket verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien WeTicket wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door WeTicket gedaan voorstel, is opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
9. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

Artikel 9   (Op)Levering 

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door WeTicket of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft WeTicket recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan de organisator WeTicket aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. 
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van opdrachtgever en zullen door WeTicket bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
3. Indien opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is WeTicket gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 
4. WeTicket spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan WeTicket. 
5. WeTicket spant zich in om de dienst zoveel mogelijk conform het aanbod te leveren. 
6. WeTicket heeft het recht om alle door haar ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel haar naam te doen vermelden. Eveneens komt haar  het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) toestemming van opdrachtgever is verkregen.
7. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Branded Page bij opdrachtgever. WeTicket zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Artikel 10   Risico overgang 

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij opdrachtgever, is WeTicket gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11   Garanties 

1. WeTicket voert de diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat WeTicket in voor een deugdelijke kwaliteit van het geleverde. 
2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door WeTicket gegeven garantie indien opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. 
3. WeTicket staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. WeTicket spant zich in om fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op Website wat door WeTicket zelf is ontwikkeld, en de gebreken door opdrachtgever tijdig zijn gemeld. WeTicket is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door WeTicket ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden. 
4. Opdrachtgever dient een geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan WeTicket te melden op een wijze dat WeTicket in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. 
5. Enige door WeTicket opgeleverde adviezen, op basis van door opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van WeTicket.
6. De inhoud van het opgeleverde advies van WeTicket is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van WeTicket opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van WeTicket. WeTicket is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
7. Onder herstel wordt ook verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen.WeTicket is niet verplicht om de verloren of verminkte gegevens te herstellen, noch valt dit onder de garantie. Indien overeengekomen kan WeTicket wel medewerking verlenen bij het zoeken naar een oplossing. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door WeTicket verstrekte inlichtingen. 
8. WeTicket is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. 
9. Aansprakelijkheid van WeTicket voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. WeTicket is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van WeTicket die zonder uitdrukkelijke toestemming van WeTicket heeft plaatsgevonden.
10. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden. 
11. WeTicket staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.  
12. WeTicket is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Branded Page van WeTicket die zonder uitdrukkelijke toestemming van WeTicket heeft plaatsgevonden.

Artikel 12   Gebruik en onderhoud programmatuur

1. WeTicket stelt aan opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde Branded Page gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking in het kader van de SaaS-dienst. Het recht op  gebruik van de Branded Page is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
2. Indien overgekomen, zal WeTicket onderhoud verrichten aan de Branded Page. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan WeTicket onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Branded Page schriftelijk te melden aan WeTicket, waarna WeTicket overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is WeTicket gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan WeTicket. 
5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van WeTicket, heeft opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Branded Page.
6. Ten behoeve van het onderhoud is WeTicket bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Branded Page door derden die door opdrachtgever zijn ingeschakeld.
7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende diensten: (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is WeTicket gerechtigd om de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. WeTicket zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten piekuren voor bezoekers te  laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.
8. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht WeTicket steeds onverwijld te informeren over alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. 
9. WeTicket is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door WeTicket aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor WeTicket niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.
10. WeTicket is gerechtigd bezoeker(s) in een wachtrij te plaatsen. 

Artikel 13   Beschikbaarheid van de diensten

1. WeTicket zal het nodige onderhoud aan de Programmatuur verrichten. WeTicket streeft ernaar om zich in te spannen de diensten en de toegang tot de Programmatuur hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Opdrachtgever.
2. WeTicket zal opdrachtgever van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen, maar is hiertoe niet verplicht. WeTicket is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de Dienst.
3. WeTicket is gerechtigd, indien er naar zijn uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het correct functioneren van de programmatuur, het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever (tijdelijk) opschorten. WeTicket is voorts gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om het naar behoren functioneren van de programmatuur te kunnen waarborgen.
4. In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de Dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot, storingen of overmacht, zal WeTicket zich ook inspannen om Opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Diensten.
5. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan anderen of de servers van WeTicket schade wordt toegebracht. 
6. Opdrachtgever vrijwaart WeTicket voor alle schade als gevolg van bovenstaande. WeTicket is niet aansprakelijk voor enige schade door opdrachtgever geleden door haar optreden. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 
7. Ingeval van extreem veel dataverkeer is WeTicket gerechtigd naar eigen inzicht de Programmatuur van opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van WeTicket. 
8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 14   Notice en takedown

1. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van WeTicket of derden en/of onrechtmatig handelen door opdrachtgever, is WeTicket gerechtigd om dat deel van SaaS-dienst per direct af te sluiten of opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. WeTicket zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de SaaS-dienst van WeTicket. In geen geval is WeTicket aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de SaaS-dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door opdrachtgever geplaatste gegevens. 

Artikel 15   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. WeTicket is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten. 
2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover vooraf geìnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of WeTicket de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 16   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn voor opdrachtgever zijn exclusief omzetbelasting weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
2. WeTicket voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. 
3. Betalingen door bezoeker voor tickets via de Branded Page zullen geschieden op de volgende wijze. Opdrachtgever maakt/activeert een account (aan) bij een Payment Provider en ontvangt zelf de gegenereerde inkomsten. WeTicket zal dienovereenkomstig opdrachtgever factureren voor gebruik van haar diensten.
4. WeTicket zal doorbetaling van Opdrachtgever ontvangen op maandelijkse basis. Betaling zal geschieden inclusief de aan WeTicket toekomende commissie en payment provider kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Voorgaande geldt indien geen andere (afwijkende) afspraken daarover zijn gemaakt door Partijen. 
5. Indien door Opdrachtgever om welke reden dan ook aan WeTicket de opdracht wordt gegeven tot terugbetaling van de ticketprijs over te gaan, zal WeTicket per ticket opnieuw de standaard ticket fee in rekening brengen. 
6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de BTW over de verkochte Tickets. Opdrachtgever zal WeTicket op eerste verzoek daartoe vrijwaren voor vorderingen ter zake, daaronder begrepen boetes en sancties vanwege het niet tijdig afdragen of voldoen van verschuldigde belastingen door Opdrachtgever. 
7. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door WeTicket haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
9. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
10. WeTicket is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Indien geldende wet- en regelgeving dit toestaat behoudt WeTicket zich het recht voor om haar tarieven te wijzigen. WeTicket zal opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte houden. 
11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
12. WeTicket werkt met een prijzensysteem waarbij opdrachtgever kan profiteren van de groei van WeTicket. Dit houdt in dat de tarieven van WeTicket dalen naargelang zich meer partijen aansluiten die gebruik maken van de SaaS-dienst van WeTicket. Prijsstijgingen en -dalingen dientengevolge zullen door WeTicket tijdig, doch uiterlijk 1 maand van tevoren, kenbaar worden gemaakt. 

Artikel 17   Rapportage

1. WeTicket heeft de verplichting jegens opdrachtgever om desgevraagd inzicht te verschaffen in volume en status van de verkoop van Tickets. 
2. WeTicket maakt voor opdrachtgever elke afzonderlijke transactie tussen Opdrachtgever en Bezoeker via de Branded Page tot stand gekomen desgevraagd inzichtelijk. 
3. Eventuele facturen, rapportages, mededelingen en andere communicatie tussen partijen geschiedt digitaal via e-mail of via de Portal.

Artikel 18   Incassobeleid 

1. Alle door WeTicket gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, zal WeTicket zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
3. Indien WeTicket meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

1. WeTicket gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en zal deze slechts conform het privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal WeTicket de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van WeTicket verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart opdrachtgever WeTicket tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 
3. Indien WeTicket op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 
4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten. 
5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. WeTicket is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. WeTicket zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen. 

Artikel 20   Opschorting 

1. WeTicket heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn. 
2. WeTicket is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. WeTicket is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

Artikel 21   Overmacht 

1. WeTicket is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. 
2. Onder overmacht aan de zijde van WeTicket wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van WeTicket, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan WeTicket zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen en overige situaties die naar het oordeel van WeTicket buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
3. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan twee maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar. 
4. Indien WeTicket bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 22   Beperking van aansprakelijkheid 

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van WeTicket, is WeTicket uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien opdrachtgever WeTicket binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en WeTicket deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat WeTicket in staat is om adequaat te reageren. 
2. Indien het verrichten van diensten door WeTicket leidt tot aansprakelijkheid van WeTicket, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de SaaS-dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. 
3. WeTicket is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door WeTicket geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade. 
4. WeTicket is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van onvolkomen of onjuiste  informatie op de website of die van gelinkte websites. 
5. WeTicket is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de Website, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur en Website. 
6. Aansprakelijkheid van WeTicket voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. WeTicket is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van WeTicket die zonder uitdrukkelijke toestemming van WeTicket heeft plaatsgevonden. 
7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden.
8. WeTicket staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WeTicket verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de SaaS-dienst. 
10. Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van WeTicket vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WeTicket. Elke vordering tot schadevergoeding jegens WeTicket dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van WeTicket eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 23   Geheimhouding 

1. WeTicket en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere partij voorafgaande toestemming heeft verleend daartoe. 
2. Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door WeTicket worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij WeTicket daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
3. Indien WeTicket op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derden  te verstrekken, en WeTicket zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is WeTicket niet gehouden tot enige schadevergoeding en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 
4. De geheimhoudingsverplichting leggen WeTicket en opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24   Intellectuele eigendomsrechten 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van WeTicket, waaronder verstaan aan opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij WeTicket, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoren aan anderen dan WeTicket. 
2. Het is opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van WeTicket rusten te openbaren of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WeTicket en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door WeTicket opgeleverde zaken, dient WeTicket expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
3. Het is opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van WeTicket rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
4. Het is opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de website, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen. 
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van WeTicket.
6. Opdrachtgever vrijwaart WeTicket voor aanspraken van derden ter zake van eventuele inbreuken of  aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal WeTicket onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken. 
7. Elke inbreuk van opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van WeTicket, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro  en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 25   Vrijwaring en juistheid van informatie 

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan WeTicket verstrekt in het kader van de overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. 
2. Opdrachtgever vrijwaart WeTicket van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 
3. Opdrachtgever vrijwaart WeTicket voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door WeTicket opgestelde adviezen en rapportages. 
4. Indien opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan WeTicket verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 26   Klachten 

1. Indien opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van WeTicket of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de aanleiding die tot de betreffende klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@weticket.nl met als onderwerp “Klacht”. 
2. De klacht moet door opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WeTicket de klacht in behandeling kunnen nemen. 
3. WeTicket zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27   Toepasselijk recht 

1. Op de rechtsverhouding tussen WeTicket en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
2. WeTicket kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen WeTicket en opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 10 augustus 2020.

Heb je een vraag?

Neem contact op